ASBIS PLC i Poslovne jedinice

Opšti uslovi prodaje  

1. Primjenjivost

Sljedeći Uslovi prodaje primjenjuju se na sve - sadašnje i buduće - ugovore koje sklapaju ASBISC Enterprises PLC (u daljem tekstu „ASBIS“) i Kupac za prodaju svih roba i/ili usluga ASBIS-a (u daljem tekstu „ Roba”), osim ako su strane ugovorile druge uslove i definisale relevantnim ugovorom. Smatraće se da je Kupac prihvatio ove Uslove prodaje činovima ispostave narudžbe, potpisivanja i vraćanja profakture ili prihvatanja isporučenog proizvoda, što god se prije dogodi.

ASBIS se izričito protivi bilo kakvoj primjeni drugačije formuliranih uslova poslovanja od strane Kupca

Ovi Uslovi prodaje mogu se s vremena na vrijeme mijenjati bez prethodne najave prema pravu koje zadržava ASBIS. Ažurirani Uslovi i odredbe se primjenjuju retroaktivno na odnos između ASBIS-a i Kupca koji je nastao prije nego što su ažurirani. Kupac prihvata ove Uslove i odredbe "kakvi  jesu" u tom trenutku.

2. Cijene

Cijene su navedene na prednjoj strani računa. Navedene cijene ne uključuju bilo kakve državne poreze, poreze ostalih vrhovnih organa vlasti,lokalne akcize, poreze na promet, poreze na korištenje i slične poreze. Kupac će platiti bilo koju poresku obavezu(i sve povezane kamate ili kazne), bez obzira na to kako je ta poreska obaveza naznačena i nametnuta vezano za prodane proizvode.

3. Isporuke i rizik

Datumi isporuke Robe su naznačeni na odgovarajućim fakturama i/ili drugoj povezanoj dokumentaciji. Svi datumi isporuke, uključujući i one koji su navedeni na prednjoj strani računa, su samo procjene. Isporuka se smatra izvršenom kada je Roba navedena u odgovarajućim fakturama otpremljena u roku isporuke. Ako isporuka kasni iz razloga van odgovornosti ASBIS-a, rok isporuke će se smatrati ispunjenim kada se u roku isporuke iskomunicira spremnost za isporuku.

ASBIS može u bilo kom trenutku izvršiti djelimičnu isporuku ili djelimično pružiti usluge.

Svako referisanje na trgovinske uslove (kao što su EXW, FCA, itd.)  se odnosi na relevantne Incoterms uslove iz 2020 godine objavljene od strane Međunarodne Trgovinske Komore (International Chamber of Commerce).

ASBIS će izabrati operatera, ali se on ne smatra agentom ASBIS-a.

Rizik će preći na Kupca kako je dogovoreno relevantnim Incoterms klauzulama iz 2020, ili pod drugim uslovima dogovorenim od strane učesnika u procesu i naznačenim u relevantnim fakturama i/ili drugim povezanim dokumentima napravljenim za svaku zasebnu isporuku Robe.

Roba se može isporučiti bilo kojim prevoznim sredstvom, uključujući morski, vazdušni ili kopneni saobraćaj.

4. Inspekcija

Kupac je dužan da pregleda svu Robu i ambalažu odmah po prijemu.

Kupac je dužan da isporučenu Robu pregleda u odnosu na njenu količinu, kvalitet, asortiman Robe, stanje unutrašnje ambalaže i eventualna oštećenja Robe.

U slučaju da je Roba ili ambalaža takve Robe oštećena ili neispravna, ili je isporučena neispravna količina Robe od količine koja je predviđena u transportnim dokumentima, Kupac će pismenim putem obavijestiti ASBIS, potpisivanjem relevantnog akta i slanjem istog ASBIS-u, referišući se na bilo kakvu neusaglašenost Robe u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema.

Takvi akti moraju biti razumno detaljni i trebaju navesti neslaganja ili razlog za odbijanje prijema.

Nedavanje obavještenja prema gore navedenim stavovima (1) i (2) ove tačke 4 (Inspekcija) u navedenom roku smatra se prihvatanjem Robe od datuma otpreme.

5. Garancije

Garancije za proizvode, ako ih ima, daje proizvođač Robe koje mogu biti navedene na pakovanju proizvoda, pratećoj dokumentaciji ili RMA politici proizvođača.

ASBIS NE DAJE NIKAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITE, IMPLICIRANE ILI ZAKONSKE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, BILO KOJU GARANCIJU ZADOVOLJAVAĆEG KVALITETA, PRIKLADNOSTI ZA BILO KOJU ODREĐENU SVRHU ILI ZA BILO KOJU GARANCIJU KOJA PROISTIČE IZ PRIJEDLOGA; SPECIFIKACIJE ILI UZORKAASBIS NITI PREUZIMA NI OVLAŠĆUJE BILO KOJU OSOBU DA PREUZIMA BILO KAKVU DRUGU ODGOVORNOST.

Svaka odstupanja u kvaliteti, boji, širini, težini, opremi ili dizajnu, koja su uobičajena u trgovini ili su manje prirode i tehnički neizbježna, isključena su iz jamstva.

Garantni rok za isporučenu Robu će biti u skladu sa uslovima garancije koje je dao proizvođač koji su navedeni na pakovanju, uputstvima za Robu i/ili drugim dokumentima koji prate Robu, i počinje da teče od datuma isporuke Robe.

Ako je Roba neispravna ili postane neispravna u garantnom roku proizvođača zbog greške u proizvodnji ili materijalu, ASBIS može odlučiti da, prema vlastitom nahođenju,isporuči obnovljenu ili novu Robu, da popravi Robu (“Naknadni učinak”) ili izda kredit; svi ostali zahtjevi u vezi s jamstvom, posebno svi zahtjevi Kupca ili njegovog Kupca za naknadu posljedične štete, u početku će biti isključeni. Naredne izvedbe se mogu pokušati nekoliko puta.

6. Zadržavanje vlasništva

UPRKOS ISPORUCI, ASBIS ĆE ZADRŽATI VLASNIŠTVO NA SVOJ ISPORUČENOJ ROBI (“REZERVIRANA ROBA”) SVE DOK NE PRIMI UPLATU U PUNOM IZNOSU U VEZI SA SNABDJEVANJEM ROBE KUPCU.

Rezervisana roba treba uvek biti jasno označena kao takva i čuvana odvojeno od ostale zaliha Kupca. U slučaju bilo kakvog oduzimanja Rezervisane robe od strane treće strane, Kupac će ukazati na vlasnička prava ASBIS-a i odmah ga obavijestiti.

Kupac ima pravo da postupa sa rezervisanom robom u redovnom toku poslovanja i da je prodaje uz zadržavanje prava vlasništva sve dok Kupac nije u kašnjenju sa svojim obavezama. Nije dozvoljeno zalaganje ili prijenos vlasništva putem osiguranja.

KUPAC ĆE PROSLIJEDITI  ASBIS-u SVAKI PRIHOD (UKLJUČUJUĆI POTRAŽIVANJA) PROSTEKAO PRODAJOM REZERVIRANE ROBE KAO GARANCIJE ZA ISPUNJAVANJE NJEGOVE OBAVEZE, SVE DOK NE BUDE PLAĆEN CIJELI IZNOS DUGOVANJA I TOM PRILIKOM ĆE ISPOSTAVITI BILO KOJI DOKUMENT ZAHTIJEVAN OD STRANE ASBISA KAKO BI SE OVAJ ZAHTJEV IZVRŠIO.

Ako Kupac ne izvrši  uplatu u roku, ASBIS može vratiti u posjed ili na drugi način povratiti Robu koja podliježe ovom zadržavanju prava vlasništva. Na zahtjev ASBIS-a Kupac je dužan pružiti punu pomoć po ovom pitanju, u suprotnom snosi odgovornost za štetu u iznosu od 1.000 EUR po danu, koja odmah dospijeva i plativa je. Svi troškovi povrata padaju na račun Kupca.

Vlasništvo nad softverskom robom uvijek ostaje ASBIS-u ili vlasniku autorskih prava, bez obzira na plaćanje naknada za licencu ili tantijema od strane Kupca.

7. Plaćanje

Uslovi plaćanja su navedeni na prednjoj strani računa. Sva prodaja podliježe prethodnom odobrenju kreditnog odjela ASBIS-a. Sve bankarske naknade i provizije plaća Kupac. Plaćanje će biti izvršeno bez ikakvog prebijanja ili obustave na bilo koji račun. Nije dozvoljeno odobravanje bilo kakvog gotovinskog popusta sve dok stariji dospjeli računi ostaju neplaćeni. Ako Kupac ne plati dospjele iznose, Kupac će platiti zateznu kamatu prema važećem Zakonu o visini zatezne kamate Federacije BiH, bez potrebe za obavještenjem o kašnjenju.

8. Ograničenje odgovornosti

ODGOVORNOST ASBIS-a ZA KRŠENJE USLOVA PRODAJE ROBE PRODATE U SKLADU SA OVIM UGOVOROM OGRANIČAVA SE NA PRAVNE LIJEKOVE NAVEDENE U GARANCIJSKIM ODREDBAMA OVIH ODREDBA I USLOVA PRODAJE. ASBIS NEĆE BITI ODGOVORAN ZA TROŠKOVE NABAVKE ILI ZAMJENE ROBE OD STRANE KUPCA, ILI ZA POVREDU ILI ŠTETU POSLOVANJA, GUBITAK DOBITI, PRIHODA ILI GOODWILL-a, ILI GUBITAK PODATAKA. ASBIS NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KAKVU POSEBNU, POSLJEDIČNU, INDIREKTNU ILI SLUČAJNU ŠTETU, BILO DA JE ZA KRŠENJE GARANCIJE, KRŠENJE UGOVORA, RASKID, NEMAR, ČAK I U SITUACIJAMA KADA JE ASBIS-u STAVLJENO DO ZNANJA DA POSTOJI MOGUĆNOST NASTANKA TAKVIH ŠTETA.

9. Nadležnost i važeći zakon

Ugovor će regulisati isključivo zakon Republike Kipar, osim slučajeva zadržavanja vlasništva za klijente iz Njemačke (u ovom slučaju će se primjenjivati ​​njemački zakon). Konvencija Ujedinjenih nacija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe od 11. aprila 1980. neće se primjenjivati. Sudovi Kipra će imati isključivu nadležnost da odlučuju o bilo kom sporu koji proiziđe iz ili u vezi sa ovim Ugovorom.

10. Nevaljanost

Ukoliko se bilo koja odredba u okviru ovih Odredbi i uslova tumači na način da bude efektivna i važeća prema važećem zakonu. Ako se bilo koja odredba ovih Odredbi i uslova ipak smatra zabranjenom i/ili nevažećom prema važećem zakonu, takva odredba će biti ograničena samo do obima takve zabrane ili nevaljanosti, bez utjecaja na valjanost i/ili provedivost ostatka takve odredbu ili preostale odredbe ovih Odredbi i uslova.

11. Fiskalni i PDV propisi

Ovim potvrđujemo da će kompanija poštovati sve PDV i/ili bilo koje druge fiskalne propise zemlje gdje je kompanija registrovana i zemlje isporuke (ako je drugačija) u vezi sa trgovanjem i Robom kupljenom od ASBISC Enterprises PLC.

Dalje potvrđujemo da će kompanija izraditi sve potrebne fiskalne i PDV deklaracije i prijave u vezi sa Robom kupljenom od ASBISC Enterprises PLC, pravilno i na vrijeme, kako to zahtijeva zakon EU i nacionalni zakon zemlje  i zemlje u kojoj isporuka (ako je drugačija).

12. Sankcije, embargo i druga ograničenja

ASBIS i Kupac će jamčiti da nijedan od njih nikada nije učinio, ne čini ili će poduzeti bilo kakve radnje, direktno ili indirektno, koje su u suprotnosti sa propisima Uprave za izvoz SAD-a; i/ili američkih propisa o međunarodnom prometu oružja; i/ili primjenjive američke sankcije i embargo kojima upravlja Ministarstvo trezora SAD-a; i/ili regulative Evropske unije; i/ili sankcije OFAC-a i/ili EU; i/ili primjenjive kontrole; i sve naknadne izmjene ili dopune koje su na snazi ​​i koje utiču na Robu. Kupac također jamči i potvrđuje da ni Kupac ni njegov menadžment, dioničari ili osnivači ne podliježu sankcijama koje primjenjuju bilo koje međunarodne institucije i/ili SAD i/ili Europska unija. Nametanje sankcija od strane bilo koje međunarodne institucije i/ili SAD i/ili Evropske unije Kupcu će biti osnov za koji se ne može pregovarati za trenutni jednostrani prekid prodaje Robe Kupcu od strane ASBIS-a.

Kada će Kupac raditi sa Kupčevim dobavljačima, kupcima, krajnjim korisnicima i/ili drugim stranama, cijela ova klauzula 12 primjenjiva je na te transakcije. U svim slučajevima, Kupac je odgovoran za radnje trećih lica sa kojima obavlja poslovanje.

Kupac ovim potvrđuje da svi i svaki proizvod(i) kupljeni od ASBIS-a neće biti izvezeni, prodati ili prenijeti u suprotnosti sa:

(a) Pravilnik o izvoznoj administraciji SAD-a;

(b) Pravilnik o međunarodnom prometu oružja SAD (ITAR);

(c) Primjenjive američke sankcije i embargo kojima upravlja Ministarstvo trezora SAD; i

(d) Propisi Europske unije i sve naknadne izmjene i dopune koje utiču na izvoz proizvoda.

Bez ograničavanja gore navedenog, Kupac se izričito slaže i obavezuje se da neće prodavati, nuditi ili na drugi način prenositi proizvode koji su podložni sankcijama OFAC-a i/ili EU i/ili primjenjivim kontrolama kupcima koji se nalaze na KUBI, IRANU, SJEVERNOJ KOREJI, SUDANU, SIRIJI ili drugim ograničenim stranama, zemljama i/ili teritorijama pod embargom ili sankcijama, koje se, posebno ograničenja, mogu naći (uključujući, ali ne ograničavajući se) ovdje:

- https://home.treasury.gov/policy-issues/office-of-foreign-assets-control-sanctions-programs-and-information,

- https://www.bis.doc.gov/index.php,

- https://www.sanctionsmap.eu/.

Kupac potvrđuje da snosi svoju odgovornost za upoznavanje sa primjenjivim sankcijama i propisima.

ASBIS i Kupac potvrđuju da neće prenositi, izvoziti ili ponovno izvoziti, direktno ili indirektno bilo kojoj strani koju je navela Vlada SAD-a, i/ili Vijeće EU i/ili prema bilo kojem drugom primjenjivom zakonu po kojem je zabranjeno primanje proizvoda te da mi nismo pod kontrolom bilo koga na takvim listama.

ASBIS i Kupac ovime potvrđuju da određeni proizvođači i prodavci mogu ograničiti prodaju svojih proizvoda na ili izvan posebno određenih teritorija ili nekim osobama ili entitetima. Kupac potvrđuje i saglasan je da će se pridržavati svih ograničenja koja mu se mogu savjetovati u bilo koje vrijeme i s vremena na vrijeme bilo faksom, e-poštom ili objavljivanjem na http://www.asbis.com/territory-restrictions i uključena ovdje ili referisana putem bilo kojeg drugog sredstva komunikacije, o tome da se određena roba ne reklamira, nudi, prodaje, transferora, izvozi, raspolagaže ili otprema na ili izvan određenih teritorija. U slučaju takvih ograničenja ili embarga ili zabrana, Kupac će izjaviti i osigurati:

- da je finansijski odgovoran za nepoštovanje odredbi relevantnog obavještenja koje je dao ASBIS kao što je gore navedeno;

- da će svaki zaposlenik Kupca biti obaviješten i obučen u vezi sa obavezama iz takve komunikacije i da će se pridržavati tih uslova;

- da će Kupac obeštetiti i zaštititi ASBIS od i protiv svih gubitaka, troškova, obaveza, potraživanja, šteta i troškova svake vrste i karaktera, koji su nastali, koji su rezultat ili koji se odnose na ili proizilaze iz kršenja ili neispunjavanja obaveza proizvođača ili dobavljača ograničenja, embargo ili zabrana o čemu će ASBIS obavijestiti Kupca.

U slučaju kršenja uslova proizvođača ili prodavca, uključujući ograničenje prodaje njihovih proizvoda na ili van posebno određenih teritorija ili nekim licima ili entitetima, ASBIS će imati pravo da pokrene postupak deautorizacije Kupca kao partner ASBIS-a.

Ažurirano 24. februara 2022